NghiaSinh Leadership Academy * Học viện Nghĩa Sinh (chuyên luyện kỹ năng) Lãnh đạo

NghiaSinh Leadership Academy: We have organized and led 16 classes in Leadership Skills, Teamwork Skills and Life Skills for more than 1800 pastors, sisters, seminarians and youth leaders for eight years (from 2011 to 2018).

Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh: Chúng tôi đã tổ chức và điều hành 16 lớp về Kỹ năng Lãnh đạo, Kỹ năng Làm việc theo Nhóm và Kỹ năng Sống cho hơn 1800 linh mục, nữ tu, chủng sinh và các huynh trưởng thanh niên trong tám năm (từ năm 2011 đến năm 2018).

Above are some typical NghiaSinh services in recent years.

Trên đây là một số công tác Nghĩa Sinh điển hình trong những năm gần đây.

- Đoàn Nhân Ái

 

Đoàn Nhân Ái
(14/10/2018 - 1808 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái