NghiaSinh Service Academy * Học viện Nghĩa Sinh (chuyên luyện kỹ năng) Phục vụ

NghiaSinh Service Academy: We have made 36 wells of clean water for 36 poor families; paid tuition fees, notebooks and textbooks for 30 orphans; helped 81 patients with mental health issues pay for their physical exams and medical treatment; and provided many other services to the elderly (from 2011 to 2018) by the NghiaSinh Social Work Team.

Học viện Phục vụ Nghĩa Sinh: Chúng tôi đã thực hiện 36 giếng nước sạch cho 36 gia đình nghèo; trả học phí, tập vở và sách giáo khoa cho 30 trẻ em mồ côi; giúp 81 bệnh nhân tâm thần trả tiền khám sức khỏe và điều trị y tế; và cung cấp nhiều dịch vụ khác cho người cao tuổi (từ năm 2011 đến năm 2018) qua các hoạt động từ thiện và bác ái của Đoàn CTXH Nghĩa Sinh.


Above are some typical NghiaSinh services in recent years.

Trên đây là một số công tác Nghĩa Sinh điển hình trong những năm gần đây.

- Đoàn Nhân Ái

Đoàn Nhân Ái
(14/10/2018 - 1293 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái